021-65010458

|

021-65010452

ضدعفونی کننده ها

صفحه اصلی / محصولات / ضدعفونی کننده ها

کلروهگزیدین 20%

India

RN

220kg liquid